1

Khóa học lập trình fullstack

Lộ trình học tại Rikkei Academy sẽ giúp bạn trở thành lập trình viên Fullstack sau 6 tháng thực chiến.

Nhận tư vấn miễn phí ngay

Nếu bạn đang…

Il 01

Hãy để rikkei academy giúp bạn chỉ sau 1 khoá học!

Với kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên fresher, chúng tôi đã thiết kế một lộ trình cam kết cho người mới bắt đầu tìm hiểu về code.

Thiết Kế Chưa Có Tên

Lộ trình tham gia

Đăng ký ngay

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT

Module CS-FE1: Web Front-end Fundamental

Session 01-03: HTML

HTML Basic

 • Hiểu rõ tổng quan, cấu trúc, hoạt động của ứng dụng Web
 • Nắm vững tổng quan về HTML, CSS, Javascript trong thiết kế giao diện ứng dụng Web
 • Nắm vững cấu trúc HTML, thẻ HTML
 • Phân biệt nhóm thẻ block và inline
 • Sử dụng các thẻ block và inline

HTML5

 • Nhận biết được sự khác biệt giữa HTML và HTML5
 • Thẻ progress, audio, video và entity

HTML Form and Table

 • Biểu mẫu (Form)
 • Bảng (Table)

Session 04-06: CSS

CSS Basic

 • CSS – Cascading Style Sheets
 • Cú pháp sử dụng CSS
 • Nhúng CSS vào trang web
 • Các loại bộ chọn (selector)
 • Mô hình hộp trong CSS
 • Các thuộc tính định dạng văn bản

CSS3

 • Các tính năng mới của CSS3 là gì?
 • Sử dụng các hiệu ứng 2D, 3D

CSS Layout structure

 • Layout – Bố cục trang web
 • Bố cục trong HTML5
 • Thuộc tính float và clear trong CSS
 • Thuộc tính position của CSS
 • Responsive Web Design – RWD
 • CSS Flexbox, Grid View, RWD Media Queries

Session 07-22: JS

Introduction to basic programming

 • Lập trình và Ngôn ngữ lập trình
 • Thuật toán (Algorithm)
 • Các cách biểu diễn giải thuật thông dụng
 • Mã giả (Pseudo Code)
 • Lưu đồ (Flowchart)
 • IDE – Integrated Development Environment
 • Tạo ứng dụng JavaScript đơn giản
 • Quản lý mã nguồn
 • Git, GitHub và cách Sử dụng Git

JavaScript Basic

 • Nắm vững cách thực thi và cú pháp của JavaScript
 • Nhúng JavaScript vào trang web
 • Sử dụng các hàm nhập – xuất và chú thích trong JavaScript
 • Debug được ứng dụng JavaScript

Variables, Data types, Operators

 • Định vị tọa độ trên bản đồ
 • Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ
 • Nắm vững các khái niệm: Biến (variable), Hằng (constant), Kiểu dữ liệu (Data Type), Toán tử (Operator)

Decision Making

 • Tìm hiểu về các câu lệnh phổ biến: câu lệnh điều khiển, câu lệnh điều kiện, câu lệnh if, câu lệnh if-else, câu lệnh if lồng nhau (nested if), câu lệnh if bậc thang, câu lệnh switch-case
 • Cách viết mã sạch và các lỗi thường gặp

Loops

 • Tìm hiểu các khái niệm về vòng lặp (loops) như: vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while, lặp vô hạn, vòng lặp lồng nhau (nested loops)
 • Các câu lệnh: câu lệnh break, câu lệnh continue
 • Các lỗi thường gặp với vòng lặp

Array

 • Mảng là gì?
 • Các thuộc tính và phương thức của mảng
 • Mảng hai chiều, mảng đa chiều

Function

 • Hàm, cú pháp khai báo hàm, cú pháp gọi hàm, tham số của hàm
 • Cách sử dụng câu lệnh return trong hàm
 • Phạm vi của biến
 • Khai báo và sử dụng được các hàm: hàm không tham số, hàm có tham số, hàm có return

Object

 • Nắm vững mô hình lập trình hướng đối tượng. Phân biệt lớp và đối tượng
 • Tìm hiểu các khái niệm lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính, phương thức khởi tạo
 • Các cú pháp khai báo lớp, cú pháp khởi tạo đối tượng
 • Tạo và sử dụng được các đối tượng thông dụng

ES6

 • Hằng số
 • Các biến và các hàm có phạm vi khối
 • Arrow Function (Hàm mũi tên)
 • Các tham số hàm mặc định, các tham số hàm còn lại
 • String templating
 • Thuộc tính đối tượng
 • Cú pháp xác định lớp chính thức
 • Đóng gói với Modules

Event and DOM

 • Hiểu rõ các sự kiện với chuột, sự kiện với bàn phím, sự kiện với biểu mẫu, điều khiển
 • Làm việc với con lăn
 • Môi trường trình duyệt
 • Cây thư mục DOM, di chuyển trong DOM

Storing data in the browser

 • Web storage là gì? Local Storage là gì?
 • Session Storage
 • Cookies, document.cookie
 • Sự khác biệt chính giữa Cookie và Session

 

Session 23: JQuery

 • Basics
 • Selectors
 • Events
 • Effects
 • DOM Manipulation
 • Traversing
 • Ajax

Session 24: CSS Framework: Bootstrap

 • Cài đặt Bootstrap
 • Các thành phần của Bootstrap
 • Cách tạo trang web với bootstrap
 • Hệ thống grid của bootstrap
 • Các class cơ bản của grid, cấu trúc cơ bản của grid
 • Tạo bố cục responsive với Bootstrap
 • Các thành phần của form

Session 25: Design: Transform design with Figma, Photoshop

 • Giới thiệu về Figma
 • Shortcut (phím tắt)
 • Layout grid (lưới)
 • Component
 • Prototype
 • Code chuẩn thiết kế với Figma
 • Plugin hữu ích trên Figma
Module CS-FE2: Web Front-end with ReactJS

Session 01-05: ReactJS

ReactJS overview

 • Giới thiệu về ReactJS
 • Đặc điểm, so sánh với các framework JS khác
 • Cài đặt môi trường phát triển reactJS
 • Kiến trúc tổng quan và các thành phần cơ bản của ReactJS
 • Xây dựng một ứng dụng React cơ bản
 • Tìm hiểu về component, state và lifecycle

JSX and JSX event

 • JSX là gì?
 • Cú pháp cơ bản của JSX
 • Phép nội suy, cú pháp điều kiện, cú pháp lặp
 • Xử lý sự kiện trong JSX

Props, State, HOC and Form manipulation

 • Khái niệm Props, khái niệm HOC
 • Validate Form trong ReactJS

React Router Dom Module, Routing ReactJS

 • Giới thiệu về thư viện React Router DOM
 • Routing với React Router DOM
 • Truyền dữ liệu qua lại giữa các page trong SPA

React Hook

 • Tìm hiểu về React Hook
 • State Hook
 • Effect Hook
 • Reducer
 • useMemo
 • useCallback

Session 06: API: API and Context API

 • Làm việc với API
 • Sử dụng fetch API và Axios để gọi API
 • Hiểu về context API
 • Nguyên lý làm việc của context API
 • Cấu hình context API

Session 07-08: Redux

 • Hiểu về Redux, React-Redux, Redux Thunk
 • Hiểu về cách cấu hình Redux, React-Redux, Redux Thunk
 • Khái niệm Store, Reducer, Action
 • Hiểu về Redux Toolkit, createSclice, useSelector, useDispatch, createAsyncThunk, createApi, RTK Query, React-Query

Session 9: Firebase Management

 • Hiểu về Firebase
 • Sử dụng firebase làm BE cho ReactJS

 

Session 10: UI Framework

 • Ant Design, Material, Bootstrap React,..
Module OJT1: On-Job-Training 1

Mini Project: Single Page Application

Module JV-BE1: Advanced Programing with Java

Session 01-05: Javacore I

Variables, Data types, Operators, I/O

 • Tìm hiểu về Ngôn ngữ Lập trình Java
 • Máy ảo Java(JVM) và byte code
 • JDK và JRE
 • InteliJIDEA
 • Biến, hằng, kiểu dữ liệu trong Java
 • Các kiểu toán tử

Decision Making

 • Sử dụng các cú pháp Java để thao tác với cấu trúc điều kiện
 • Sử dụng cấu trúc if-else, cấu trúc switch-case

Loops

 • Sử dụng cú pháp Java để thao tác với cấu trúc lặp
 • Sử dụng được vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do-while
 • Sử dụng được break, continue

Array and Method

 • Tìm hiểu về các cú pháp khai báo và sử dụng mảng
 • Sử dụng được cú pháp Java để thao tác với phương thức

String and Regex

 • Chuỗi trong Java là gì?
 • Cách sử dụng các phương thức xử lý chuỗi có sẵn trong Java
 • Cách sử dụng được lớp StringBuilder
 • Regular Expression và các ứng dụng của Regular Expression
 • Sử dụng Regular Expression để validate chuỗi, tìm kiếm trong chuỗi, crawl dữ liệu text

Session 06-14: Java Core II

OOP – Class and Object

 • Tìm hiểu về mô hình lập trình hướng đối tượng
 • Các khái niệm lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính, hàm tạo
 • Cú pháp khai báo lớp, cú pháp khởi tạo đối tượng
 • Cách truy xuất thuộc tính, phương thức của lớp

Access Modifier

 • Phân biệt được biến kiểu dữ liệu nguyên thủy và biến tham chiếu
 • Phân biệt được biến của lớp và biến của đối tượng
 • Phân biệt được phương thức của lớp và phương thức của đối tượng
 • Khai báo và sử dụng được các biến static, các phương thức static

Inheritance, Polymorphism

 • Hiểu và triển khai được cơ chế kế thừa giữa các lớp
 • Trình bày được cơ chế ghi đè phương thức (method overriding)
 • Hiểu ý nghĩa của từ khóa final, khái niệm Polymorphism, phương thức toString() của lớp Object và cơ chế ép kiểu (casting)

Abstract Class and Interface

 • Hiểu được Interface, AbstractClass, AbstractMethod
 • Khai báo được Interface, Abstractclass, lớp triển khai từ Interface, lớp kế thừa từ Abstract class
 • Thiết kế được các giải pháp có sử dụng Interface và Abstract Class

Kiểu dữ liệu

 • Nắm vững kiến thức, cài đặt và sử dụng được các kiểu cấu trúc dữ liệu như: ArrayList, LinkedList, Set, Stack (Ngăn xếp), Queue (Hàng đợi), Map Tree,…

Thuật toán

 • Tìm hiểu về các thuật toán tìm kiếm và thuật toán sắp xếp (Searching algorithms & Sorting algorithms)
 • Thuật toán tìm kiếm tuyến tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân
 • Thuật toán sắp xếp Nổi bọt (Bubble Sort), thuật toán sắp xếp Chọn (SelectionSort), thuật toán sắp xếp Chèn (Insertion Sort)

Session 15-17: Java Advance

 • Hiểu được cơ chế của Exception và các xử lý exception trong Java
 • Sử dụng được các Wrapper Class
 • Thực hiện được thao tác cơ bản với file và thư mục, thực hiện được các thao tác đọc và ghi file nhị phân
 • Hiểu rõ khái niệm Multi-Tasking và Multi-Threading
 • Thread là gì? Vòng đời của một Thread? Lớp Thread trong java
 • Đồng bộ hoá (Synchronization) & Đồng bộ hoá (Block)

Kiến thức mở rộng

 • Tìm hiểu về nguyên lý SOLID và OOAD
 • Làm quen với Creational Design Pattern, Singleton, Factory Method, Object Pool
 • Hiểu được ý nghĩa của các Structural Design Pattern
 • Triển khai được Template Method Design Pattern, Command Design Pattern, Observer Design Pattern, Strategy Design Pattern
 • Hiểu rõ các tiêu chí của Clean Code và nhận diện được mã nguồn
 • Trình bày được hoạt động refactoring và lợi ích của refactoring
Module JV-BE2: Web Back-end with JSP & Servlet

Session 01-06: Database, JDBC, JSPandServlet

 • Nắm được những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
 • Phân biệt được cơ sở dữ liệu và file
 • Cài đặt MySQL và sử dụng được các kiểu dữ liệu cơ bản của MySQL
 • Sử dụng được các câu lệnh để truy vấn cơ sở dữ liệu (Database Query)
 • Học cách tạo mới, sửa, xóa chỉ mục và sử dụng chỉ mục trong truy vấn SQL

Session 07-09: JSP and Servlet

 • Hiểu được mô hình Web và các thành phần của một hệ thống web
 • Tạo được một ứng dụng web Java cơ bản
 • Nắm vững kiến trúc MVC, kiến trúc phân tầng. Xác định được lợi ích của kiến trúc phân tầng và kiến trúc MVC
 • Triển khai được các ứng dụng theo kiến trúc phân tầng và theo kiến trúc MVC

Session 10-12: JDBC (Java Database Connectivity)

 • Sử dụng được JDBC gọi Stored Procedures
 • Sử dụng được JDBCTransaction
 • Xác định được các định dạng đóng gói ứng dụng Java
 • Biết các công cụ đóng gói ứng dụng Java phổ biến
 • Biết cách sử dụng Maven và Gradle để quản lý thư viện phụ thuộc và đóng gói ứng dụng Java
Module JV-BE3: Web Back-end with Spring MVC

Session 01-03: Spring I

 • Hiểu được tổng quan kiến trúc của Spring MVC, ý nghĩa của Model trong Spring MVC
 • Tạo được ứng dụng Spring MVC cơ bản
 • Hiểu ý nghĩa của Controller, ModelAndView Interface, ModelMap Interface, ViewResolver Interface
 • Cấu hình và sử dụng được các biểu thức của Thymeleaf trong ứng dụng Spring MVC
 • Sử dụng được vòng lặp, câu lệnh điều kiện trong Thymeleaf
 • Cấu hình được Validation trong ứng dụng Spring MVC
 • Validate đối tượng bằng annotation

Session 04-12: Spring II

 • Database ORM
 • Hiểu được Entity, Entity Manager
 • Hiểu được hoạt động của Spring Data JPA và triển khai được Spring Data JPA để thao tác cơ bản với CSDL
 • Hiểu được ý nghĩa Spring Data JPA Repository
 • Định nghĩa được interface Repository, CrudRepository, PagingAndSortingRepository, các phương thức truy vấn
 • Nắm vững về các thuật ngữ quan trọng trong AOP và triển khai được kỹ thuật AOP trong ứng dụng Spring
 • Phân loại được các ngoại lệ trong ứng dụng Spring MVC
 • RESTful web service
 • Spring Security: Hiểu rõ nguy cơ mất an toàn thông tin, cơ chế bảo mật ứng dụng, các cơ chế xác thực và bảo mật trong Spring
 • Spring Boot: Giải thích được mô hình hoạt động của Spring Boot, cài đặt và sử dụng được Spring Boot để phát triển ứng dụng. Cài đặt và sử d
Module JC: Job & Career day

Phỏng vấn với các doanh nghiệp

Chia sẻ của học viên xuất sắc

Thiết Kế Chưa Có Tên (49)

Nguyễn Quang Hà
Lớp: Java - 220620

“Khóa đào tạo đã mang đến cho mình những kiến thức cần thiết cho việc lập trình, các giảng viên đều nhiệt tình tâm huyết chia sẻ kiến thức thực tế trên cương vị là một người anh, người bạn, một người đi trước hơn là một người thầy, quy trình quản lý lớp khá là sát sao, mọi người trong khóa học đều rất cố gắng để có thể hoàn thành mục tiêu sau 6 tháng. Mình đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm từ làm việc nhóm, tạo được project và học được thêm các kỹ năng mềm như: giao tiếp, thuyết trình,…”

Dũng

ĐẶNG TẤN DŨNG
Lớp: JS220725

“Sau 6 tháng tham gia lớp cùng mọi người mình cảm thấy thật may mắn khi đã lựa chọn Rikkei Academy là nơi bắt đầu trên con đường trở thành lập trình viên. Chúng mình đã được tham gia những buổi học rất bổ ích với các anh chị chuyên gia đến từ Rikkei. Các anh chị đều là những người rất thân thiện và nhiệt tình. Chúng mình đã được chia sẻ những kiến thức cần thiết cũng như kinh nghiệm để trở thành một lập trình viên tốt. Những người bạn, đồng đội của mình lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với nhau làm mình cảm thấy đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy”

Thiết Kế Chưa Có Tên (48)

Trần Tiến Đạt
Lớp: Java - 220620

“Mình đã tìm thấy được hướng đi rõ ràng trong công việc. Đáp án cho bản thân đã thực sự được giải đáp sau khi hoàn thành khóa Full stack của Rikkei Academy. Đó là cả một quá trình của anh chị dành tâm huyết trong từng bài giảng. Được trải nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp với rất nhiều người giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã cải thiện cho mình rất nhiều thiếu sót đã từng tồn tại trong suy nghĩ và hành động của mình, điều đó không đơn thuần chỉ riêng về kiến thức lập trình mà còn là các kĩ năng cần thiết khác để phát triển sự nghiệp sau này”

THÂN GỬI HỌC VIÊN

Anh Lam

“Mong muốn của chúng tôi sẽ mang đến thật nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản cho các lập trình viên Việt Nam. Đến với Rikkei Academy bạn sẽ không còn cảm thấy lập trình viên là một nghề khó theo đuổi và cần trình độ cao, chỉ cần bạn quyết tâm và nỗ lực chỉ sau 6 tháng ắt bạn sẽ gặt trái ngọt”

Anh Nguyễn Viết Lâm – CEO Rikkei Academy

          ĐÀO TẠO THỰC CHIẾN                 Cam kết việc làm bằng văn bản

  Bạn đang là?